Meer informatie

 • Je hoort en leest er veel over in het nieuws, hart en vaatziekten zijn een groot toekomstig probleem. Indien u tot de risicogroep hoort heeft u van ons een oproep gekregen om u te laten begeleiden.

  Indien u de navolgende richtlijnen opvolgt boekt u een enorme gezondheidswinst en doet u alles wat in uw vermogen ligt om hart- en vaatziekten te voorkomen:

  Indien u rookt adviseren wij u dringend te stoppen met roken, u kunt hierin begeleid worden.
  Beweeg voldoende, het advies is minimaal 5 dagen per week 30 minuten matig intensieve inspanning (zoals fietsen, stevig wandelen, zwemmen, tuinieren enz.).

  Eet gezond, Gezond eten, waarbij wordt aanbevolen volgens een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon te eten:

  1. Eet dagelijks ten minste 200 gram groente en ten minste 200 gram fruit.
  2. Eet dagelijks ten minste 90 gram bruin brood, volkorenbrood of andere volkorenproducten.
  3. Eet wekelijks peulvruchten.
  4. Eet ten minste 15 gram ongezouten noten per dag.
  5. Neem enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt.
  6. Eet een keer per week vis, bij voorkeur vette vis.
  7. Drink dagelijks drie koppen thee.
  8. Vervang geraffineerde graanproducten door volkorenproducten.
  9. Vervang harde boter door bij voorkeur vloeibaar bak- en braadvet en plantaardige oliën.
  10. Vervang ongefilterde door gefilterde koffie.
  11. Beperk de consumptie van rood vlees en met name bewerkt vlees.
  12. Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken.
  13. Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.
  14. Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram per dag.

   

  Zorg voor een optimaal gewicht, probeer het BMI onder de 25 kg/m2 te houden, u kunt dit bereken door de volgende formule:
  gewicht : ((lengte x 2) = BMI
  voorbeeld:
  iemand van 1,91 met een gewicht van 100 kg daarvan is het BMI:
  100 : (1,91 x 2) =

  Reken eerst uit wat 1,91 x 2 is, dat is 3,82
  Daarna neem je 100 (= gewicht) en dat deel je door 3,82: 100 : 3,82 = ruim 26

  Bent u boven de 70 dan mag de BMI maximaal 30 kg/m2 zijn.

  Probeer zoveel mogelijk stress te voorkomen of te verminderen.

 • Huisartsen leveren steeds meer zorg aan de chronische zorgvrager en worden daarbij ondersteund en begeleidt door de praktijkondersteuner (POH). Deze groepen zijn onder andere ouderen, patiënten met diabetes mellitus type 2 (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk), COPD en astma. Verder kijkt de praktijkondersteuner (POH) ook naar patënten met verhoogde risico op hartvaatziekte.

  De praktijkondersteuner (POH) werkt volgens protocollen, werkwijzen en richtlijnen. Daarnaast wordt er intensief overlegd met de huisartsen.

  De praktijkondersteuner heeft net als de huisarts het beroepsgeheim en mag zonder uitdrukkelijke toestemming, geen medische informatie over patiënten aan derden verstrekken. Ook niet aan echtgenoot/echtgenote, ouders kinderen en andere sociale contacten.

 • Mensen met psychische problemen komen vaak eerst bij de huisarts, want dat is laagdrempelig en dichtbij.

  Onze praktijk is versterkt met een praktijkondersteuner ggz die gespecialiseerd is om mensen psychische hulp te geven.

  De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisarts, houdt zelfstandig spreekuren en geeft voorlichting. Een belangrijke taak is het verhelderen van het probleem van de patiënt om vervolgens advies te kunnen geven over:

  1. welke vervolgstappen er nodig zijn.
  2. doorverwijzing naar de juiste zorginstantie, indien specifieke zorg nodig blijkt.

   

  Indien u een afspraak wilt maken kunt u hiervoor bij de assistente een afspraak maken.

  n.b.: Deze zorg valt onder de basis zorg, dus valt NIET onder uw eigen risico!

 • Vanuit onze praktijk voeren we een actief ouderenzorg beleid, Helmert Bleijerveld is als verpleegkundige aangesteld, om als praktijkondersteuner ouderenzorg in samenspraak met u te kijken of er zorgbehoeften zijn en hoe deze eventueel ingevuld kunnen worden.

  Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat u zo lang mogelijk in uw eigen thuissituatie blijft wonen en daarbij zelf de regie over uw leven blijft behouden.

  Helmert zal alle patiënten van 75 jaar en ouder benaderen om samen met u te toetsen of er eventueel zorgbehoeften zijn, daarnaast zal hij als u het op prijs stelt in samenspraak met u sociale visites afleggen zodat als er in de toekomst zorgbehoeften ontstaan, deze snel vervuld kunnen worden.

  Via onderstaande link kunt u (of samen met kind/kleinkind) kijken of uw woning toekomstbestendig is om als senior veilig te kunnen wonen en of het haalbaar is om uw woning hiervoor aan te passen, zodat u plezierig en veilig kunt (blijven) wonen:

  https://www.lekkerblijvenwonen.nl

  Als u na wilt denken over uw toekomstige behandelwensen en behandelgrenzen, zoals wel/niet reanimeren, i.c. opname en dergelijke moeilijke maar o zo belangrijke levensvragen kunt u deze link volgen:

  https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/verken-uw-wensen-voor-zorg-en-behandeling

  Onderstaande links geven informatie over ouderen en ouderenzorg:

  https://www.beteroud.nl/

  http://www.ouderenzorgvolendam.nl/

  https://www.desmd.nl/

 • Ook tijdens deze coronacrisis is uw huisarts bereikbaar voor vragen of klachten waarover u zich ongerust maakt. Contact opnemen met onze praktijk kan via de telefoon (0299 457 007) en via de website. Op covid-19 gerelateerde klachten na, kunt u bij ons terecht voor alle overige klachten/vragen.
   
  Bij voorkeur verzoeken we geen afspraak via de website te maken, maar te bellen met de assistente, om samen te beoordelen of u wel/geen covid-19 gerelateerde klachten heeft en de doktersassistente en/of de huisarts bekijkt dan samen met u wat in uw situatie het beste is om te doen.
   
  Het is niet toegestaan om ZONDER AFSPRAAK naar de praktijk te komen!!!
   
   
 • Wilt u zich aanmelden als nieuwe patiënt dan verzoeken we u om dit telefonisch kenbaar te maken, u kunt dan bellen naar 0299-224 722 en daarna kiezen voor optie 2 (assistente).

 • Privacyreglement
  Uw privacy en uw persoonsgegevens in onze huisartsenpraktijk

  Algemeen

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.
  Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  Huisartsenpraktijk:

  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG).

  De plichten van de huisartsenpraktijk

  De huisartsenpraktijk is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via onze website.
  • Alle medewerkers binnen de huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Uw rechten als betrokkene

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit kenbaar maken aan de huisartsenpraktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van de huisartsenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.
  Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, als noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

   

  Uitwisseling gegevens via het Landelijk Schakelpunt

  De huisartsenpraktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens beveiligd uit met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. 
  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.

   

  Overdracht van uw dossier

  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier.
  Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.
  Uw medisch dossier wordt elektronisch aan de nieuwe huisarts overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u recht op inzage in en een kopie van uw dossier.
   

  Meer informatie over uw medisch dossier?

  Op de volgende website is meer informatie over uw medisch dossier te vinden:

   

  Contact

  Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem u dan zo spoedig mogelijk contact op met onze praktijk.
  Indien u een vraag of klacht heeft over onze omgang met betrekking tot uw privacy of uw medische gegevens kunt u hierover contact opnemen met de praktijk.

 • De doktersassistenten en de praktijkondersteuners hebben zich net als de huisarts te houden aan het beroepsgeheim en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming, geen medische informatie over patiënten aan derden verstrekken.

  Ook niet aan echtgenoot/echtgenote, ouders kinderen en andere sociale contacten.

  Hoewel dit voor u lastig kan zijn, verzoek ik u het geheimhoudingsplicht van mijn personeel te respecteren. 

  U kunt iemand machtigen via het “Toestemmingsformulier beschikbaar stellen medische gegevens”, als u dit formulier ophaalt/download, invult en inlevert mogen we medische gegevens delen met de gemachtigde.

  Toestemmingsformulier beschikbaar stellen medische gegevens 

  Dank voor uw begrip,

  S. Ridha
  huisarts

 • Bij Advance Care Planning (ACP) worden de wensen en behoeften van patiënten en hun naasten rond het levenseinde besproken met een zorgverlener en worden deze vastgelegd., kortom hiermee kunt u ons informeren over uw wensen en grenzen in behandeling.

  Dit word over het algemeen  het liefst ontweken, maar mocht u in een situatie komen waarin u niet in staat ben om uw eigen belangen te uiten, is het goed om iemand aan te wijzen die uw belangen in die omstandigheid vertegenwoordigt. 

  Hiervoor hebben we een toolkit ACP ontwikkeld, we adviseren u om dit met uw naaste te bespreken en het formulier in te vullen, te kopiëren en vervolgens in te leveren bij de praktijk, zodat we uw wensen en grenzen in uw digitale dossier op kunnen nemen.

  Het formulier kunt u downloaden via onderstaande link:

  Advance Care Planning patienten deel

 • Met veel plezier en trots mag het team u meedelen dat onze praktijk het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering mag behouden.

  Op 18 januari 2024 heeft er een pittige hercertificeringsaudit plaatsgevonden, waar wij glansrijk voor geslaagd zijn. De Commissie van Toekenning heeft het auditrapport beoordeeld en besloten ons het keurmerk opnieuw te verlenen.

  Dat we een kwalitatief goede praktijk zijn wordt niet alleen door dit certificaat aangetoond, maar misschien nog wel belangrijker voor ons, door het patiënt tevredenheidsonderzoek onder onze patiënten, waarmee wij een bijzonder goede waardering ontvingen.

  Het team bedankt u daarvoor.

 • Helmert Bleijerveld komt als verpleegkundige praktijkondersteuner bij de ernstig zieke patiënten op visite, als daar aanleiding toe is, om samen met u te beoordelen of er mogelijk zorgbehoeften zijn zodat hiervoor indien nodig ondersteuning gezocht zal worden zodat u zo lang als mogelijk in uw thuissituatie kan blijven wonen, als u dat wilt.

  Het accent van de zorg ligt bij kwaliteit van leven. Helmert heeft hiervoor de post HBO opleiding praktijkondersteuner intensieve- en oncologische zorg gevolgd, bij hogeschool inHolland.

 • Urine inleveren heeft alleen zin als u het voor 10:00 uur inlevert. Als u de urine later inlevert, moet het tot het moment van vertrek thuis in de koelkast bewaard blijven. Altijd eerst goed de schaamstreek wassen en vervolgens de midstream opvangen. Dit doet u door bij de eerste ochtendurine, eerst een beetje uit te plassen en dan voldoende urine op te vangen. Gebruik s.v.p. altijd een potje die u bij de praktijk kunt krijgen, of die u kunt kopen bij de apotheek of drogist (s.v.p. geen zelf afgewasssen potjes). Als u de urine inlevert krijgt u van de assistente een formulier dat ingevuld ingeleverd moet worden.